VIDEO GÀ ĐÔNG TẢO


GÀ ĐANG SINH SẢN

Xem chi tiết

GÀ BỐ MẸ SINH SẢN

Xem chi tiết

GÀ BỐ MẸ ĐANG SINH SẢN

Xem chi tiết

GÀ 4 THÁNG TUỔI

14/12/2018

GÀ THUẦN CHỦNG 100%

Xem chi tiết

GÀ 1 THÁNG TUỔI

14/12/2018

gà đông tảo 1 tháng tuổi

Xem chi tiết

GÀ 2 THÁNG TUỔI

14/12/2018

GÀ 2 THÁNG TUỔI

Xem chi tiết

GÀ 20 NGÀY TUỔI

13/12/2018

gà 20 ngày tuổi

Xem chi tiết

GÀ MỚI NỞ

13/12/2018

gà mới nở từ 1-3 ngày tuổi.

Xem chi tiết

Like ngay