HÌNH ẢNH GÀ ĐÔNG TẢO


GÀ 3 THÁNG TUỔI

07/12/2018

GÀ THUẦN CHỦNG

Xem chi tiết

GÀ 2 THÁNG TUỔI

07/12/2018

GÀ THUẦN CHỦNG

Xem chi tiết

GÀ 1 THÁNG TUỔI

07/12/2018

GÀ THUẦN CHỦNG

Xem chi tiết

GÀ MỚI NỞ

07/12/2018

gà con mới nở

Xem chi tiết

Like ngay